Warunki gwarancji

Odpowiedzialność Dostawcy za wady z tytułu gwarancji wobec klientów będących przedsiębiorcami.

 

1.Poniżej wymienione zwroty, użyte w tytule: „Odpowiedzialność Dostawcy za wady z tytułu gwarancji”, będą miały następujące znaczenie:

 1. „Gwarancja” oznacza uprawnienia oraz obowiązki wynikające z niniejszych warunków gwarancji oraz przepisów Kodeksu cywilnego;
 2. „Gwarant” oznacza Dostawcę;
 3. „Naprawa” oznacza czynności zmierzające do usunięcia wady Donicy objętej gwarancją, wykonane przez Gwaranta na podstawie jednego zgłoszenia konieczności dokonania naprawy Donicy, niezależnie od tego, jaka ilość części zamiennych lub innych materiałów, została użyta przy wykonywaniu tych czynności, przy czym określenie to nie obejmuje czynności związanych z montażem oraz konserwacją Donic przewidzianych w instrukcji użytkowania.
 4. „Uprawniony z gwarancji” Odbiorca;

 2. Gwarant udziela gwarancji na Towar polegającej na tym, że:

 1. Przez okres 12 miesięcy licząc od daty odbioru towaru na podstawie protokołu odbioru towaru przez Uprawnionego z gwarancji – nie będą występowały pęknięcia w powłoce, lakier zachowa kolor i strukturę i wyroby zachowają swój pierwotny kształt.
 2. w okresie 12 miesięcy licząc od daty odbioru towaru na podstawie protokołu odbioru towaru przez Uprawnionego z gwarancji – nie złuszczy się i nie będzie pękać lakier, nie będą pękać elementy drewniane pod warunkiem przestrzegania dopuszczalnego ciężaru i nacisku na te elementy.
 3. w okresie 24 miesięcy licząc od daty odbioru towaru na podstawie protokołu odbioru towaru przez Uprawnionego z gwarancji – nie będą pękać elementy betonowe.

3. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej. Okres obowiązywania gwarancji ulegnie przedłużeniu o okres rozpoczynający się w dniu sporządzenia, na podstawie dokonanego zgłoszenia wady, przez Gwaranta i Uprawnionego z gwarancji, protokołu stwierdzenia wady, do dnia jej całkowitego usunięcia.

4. Konieczność usunięcia wady winna zostać zgłoszona Gwarantowi, w terminie 7 dni roboczych następujących po dacie, w której wada się ujawniła, pisemnie listem poleconym wysłanym na adres siedziby Gwaranta lub na adres mailowy: sklep@ecarto.pl wysłane z potwierdzeniem odbioru maila.

5. W zgłoszeniu Uprawniony z gwarancji powinien dokładnie opisać, na czym polega ujawniona wada oraz jeżeli to możliwe załączyć zdjęcia obrazujące powstała wadę

6. Naprawa będzie się odbywać w miejscu zamontowania Donic, jeżeli ujawniona wada na to pozwala, w przeciwnym wypadku Uprawniony z gwarancji prześlę wadliwa Donicę na własny koszt i przygotuje ją do transportu w taki sposób, w jaki towar został pierwotnie dostarczony przez Gwaranta, a Gwarant dokona jego naprawy w swojej siedzibie. Jeżeli naprawa będzie się odbywać w miejscu zamontowania Donicy wówczas Uprawniony z gwarancji jest zobowiązany do zapewnienia warunków (w szczególności umożliwienia dostępu do niezbędnych mediów) pozwalających na naprawę Donic.

7. W ciągu 3 dni roboczych po dokonaniu zgłoszenia wady Gwarant i Uprawniony z gwarancji uzgodnią termin spotkania celem dokonania oględzin wadliwej Donicy i spisania na tę okoliczność protokołu.

8. Naprawa wad Donicy nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia spisania protokołu. Usuwanie wad Towaru objętych gwarancją będzie się odbywało w okresie obowiązywania gwarancji bezpłatnie.

9. Gwarant nie będzie ponosił odpowiedzialności w razie naruszenia terminów wykonania naprawy oraz odebrania lub dostarczenia Donic podlegających naprawie, jeżeli zwłoka w tym zakresie będzie spowodowania działaniem siły wyższej.

10. Obowiązek dostarczenia Donic Uprawnionemu z gwarancji po dokonaniu naprawy obciąża Gwaranta. Towar powinien zostać dostarczony Uprawnionemu z gwarancji w terminie 3 dni po dokonaniu naprawy. Dokładny termin (dzień i godzina) dostarczenia Towaru zostanie uzgodniony wspólnie przez Uprawnionego z gwarancji i Gwaranta. Uprawniony z gwarancji jest obowiązany do odebrania Donic w powyższym terminie. W przeciwnym wypadku Uprawniony z gwarancji poniesie koszty ponownego dostarczenia Donic przez Gwaranta, przy czym nowy termin dostarczenia Donic wyznaczy Gwarant.

11. Warunkiem przeprowadzenia naprawy przez Gwaranta jest przedstawienie przez Uprawnionego z gwarancji faktury VAT za Towar.

12. Nasadzanie roślin może się odbywać wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, wiedzę w tym zakresie i doświadczenie w sadzeniu roślin w tego typu donicach, i nasadzanie zostanie przeprowadzone w sposób zgodny z instrukcją użytkowania donic, dostępną na stronie internetowej Gwaranta pod adresem……………………………….

13. Donice powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz z zachowaniem warunków zawartych w instrukcji użytkowania. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących montażu, użytkowania lub konserwacji Donic Uprawniony z gwarancji winien zasięgnąć porady Gwaranta. Jakiekolwiek naprawy Donic dokonane przez inne osoby niż Gwarant powodują utratę uprawnień z tytułu gwarancji.

14. Gwarancja nie obejmuje:

 1. Pęknięcia i rozszczelnienie Donic w których podlewane są rośliny a donice nie posiadają otworów odpływowych (w przypadku sadzenia żywych roślin donica musi posiadać otwory odpływowe)
 2. Odkształceń donic w których nie zastosowano izolacji ścian styropianem(min 3cm) a w których sadzone są żywe rośliny
 3. W przypadku sadzenia roślin w donicy bez warstwy drenażowej
 4. W przypadku sadzenia roślin niezgodnie z instrukcją użytkowania.
 5. uszkodzeń Donic spowodowanych przez użytkowników w następstwie niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją korzystania z Donic, ich konserwacji i montażu;
 6. uszkodzeń Donic spowodowanych ich użytkowaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem;
 7. uszkodzeń Donic spowodowanych niewłaściwą lub niezgodnym z instrukcją użytkowania, przemieszczaniem i montażem, w tym montażem dokonanym przez osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień;
 8. uszkodzeń Donic spowodowanych aktami wandalizmu;
 9. uszkodzeń Donic spowodowanych w następstwie dokonania jego naprawy przez inne osoby niż Gwarant;
 10. przeróbek lub zmian konstrukcyjnych Donic dokonanych przez inne osoby niż Gwarant;
 11. uszkodzeń Donic spowodowanych przez czynniki zewnętrzne (grad, wyładowania atmosferyczne, powalone drzewa, słupy itp.);
 12. uszkodzeń Donic spowodowanych przez czynniki chemiczne (substancje żrące, sól drogowa, detergenty środki ochrony roślin, środki chwastobójcze, silne zasady, itp. );
 13. uszkodzeń Donic powstałych w trakcie ich dostarczania przez Uprawnionego z gwarancji Gwarantowi w następstwie ich nieodpowiedniego zabezpieczenia.

15. Donice zamontowane na zewnątrz narażone są na zmienne warunki atmosferyczne, w tym m.in. na duże zmiany temperatur, skutkiem, czego elementy z żywic kurczą się i rozkurczają, co powoduje powstawanie mikropęknięć. Mikropęknięcia nie stanowią wady i nie podlegają gwarancji.

16. W przypadku nieuzasadnionego żądania dokonania naprawy, Uprawniony z gwarancji poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Donic do Gwaranta, ich naprawą i odebraniem, a w przypadku naprawy Donic w miejscu ich montażu – koszty naprawy, przejazdu Gwaranta lub jego pracowników do miejsca, w którym Donice będą naprawiane. Za nieuzasadnione żądanie naprawy Donic będzie uważane w szczególności żądanie usunięcia uszkodzeń lub dokonania czynności konserwacyjnych nieobjętych gwarancją, jak również żądanie dokonania naprawy pomimo utraty uprawnień z gwarancji.

17. Uprawnionemu z gwarancji przysługuje prawo do wymiany Donic na wolny od wad w następujących przypadkach:

 1. Jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji ujawni się wada objęta gwarancją, która uniemożliwia prawidłowe korzystanie z Towaru, a Gwarant uznał, że nie jest możliwa naprawa;
 2. Jeżeli w okresie gwarancji zostały już wykonane 3 (ilość) naprawy donic i w okresie gwarancji wystąpi kolejna wada, której konieczność naprawy zostanie potwierdzona przez Gwaranta.

18. Wymiany Donic dokonuje Gwarant.

19. Prawo do wymiany Donic na wolne od wad nie przysługuje w przypadku utraty uprawnień z tytułu gwarancji.

20. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszych warunkach gwarancji będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 577-581 K.c..

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl